Matilde (проект по Хоризонт 2020) ‘Оценка на въздействието на миграцията за подобряване интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони’ (2020-2023)

Matilde (проект по Хоризонт 2020) ‘Оценка на въздействието на миграцията за подобряване интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони’ (2020-2023)

#Eurac – лидер на проекта; #CERMES – лидер на WP Dissemination & Communication

Солиден межднароден консорцум: 10 университета, 6 НПО, 3 градски съвета, 3 изследователски центъра, 2 държавни агенции, 1 местна власт от 10 страни.

Български екип:

Проф. Анна Кръстева (лидер)

доц. д-р Евелина Стайкова

Чая Колева, докторант

Ванина Нинова

 

Въпреки глобалните тенденции на урбанизация и агломерация, икономическите и принудителни миграционни потоци се движат извън градските райони. Досега това до голяма степен се възприема като поредното бреме за вече маргинализирани територии.

ЦЕЛ

MATILDE има за цел да проучи миграционните въздействия върху местното развитие и териториалното сближаване в европейските селски и планински региони, за да подобри интеграцията на гражданите на трети страни и местното развитие.

ВИЗИЯ

MATILDE разработва и тества концепции и методи за оценка на икономическото и социално въздействие на мигрантите в селските и планинските райони. Проектът изхожда от хипотезата, че чуждестранната имиграция може да играе ролята на двигател за социално и икономическо развитие в средносрочен и дългосрочен план, особено в отдалечени райони, където имиграцията контрабалансира процеси като депопулация и икономически упадък. Той може да насърчи съживяването на изоставени пространства и да генерира ново търсене и стимули за услуги от общ интерес (УОИ), влияейки на отношенията между градските, селските и планинските райони.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Методи и концепции на MATILDE за оценка на въздействието на миграцията в различни териториални мащаби.

Оценка на равнище ЕС на социалните и икономическите въздействия от миграцията.

Оценка на въздействието на миграцията на местно ниво в селските и планинските райони чрез проучване на действията в 13 местни казуса.

Подобрено управление на миграцията в подкрепа на териториалното сближаване.

Информиран дебат относно въздействието и управлението на миграцията в Европа.

ШИРОКО РАЗБИРАНЕ ЗА МИГРАЦИЯТА

MATILDE разглежда широк кръг от целевите групи на европейските политики за интеграция, включително икономически и семейни мигранти, студенти и изследователи, висококвалифицирани мигранти, търсещи убежище, бежанци и притежатели на статут и уязвими групи (жертви на трафик, непридружени непълнолетни лица, както и лица без гражданство) ,

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ СЪС И ЗА МЕСТНИ АКТОРИ

MATILDE изследва 13 местни казуса в 10 различни държави, реализирани чрез синергия между изследователски институции и местни партньори, ангажирани в интеграционните процеси. Казусите обхващат разнородността на селските и планинските райони в цяла Европа, както и разнообразни пространствени и исторически характеристики по отношение на миграционните модели и управление, социалноосигурителните, социокултурните и икономическите системи. Сътрудничеството между изследователи и местен партньор гарантира, че MATILDE ще отговори на нуждите и спецификите на всяка област.