СТАТИИ

 • Staykova, E. (2022). Return Migration in Bulgaria: A Policy Context of Missed Opportunities. Vienna. ÖGfE Policy Brief, 17’2022

 • Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за градовете. София: Авангард Прима. 135. ISBN 978-619-239-754-8 (електронно издание)

 • E. Staykova and Hadjitchoneva J. (eds). (2021). Sustainable Urban Development - Lessons for Sofia. Sofia: NBU (in Bulgarian)
 • Е. Стайкова (2022). Устойчиво градско развитие по време на (глобална) криза. В:Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за градовете. София: Авангард Прима. 37-48. ISBN 978-619-239-754-8 (електронно издание).;
 • Эвелина Стайкова. Ильдико Отова (2021). Миграция и популизм. Кризис беженцев в Болгарии (2021) В: ИНТЕГРАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ: ПУТИ РАЗ- ВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: материалы I Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 15-16 сентября 2021 г.) / науч. ред. А. Е. Янтранов; отв. ред. Д. Ц. Будаева. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2021. — 272 с. ISBN 978-5-9793-1664-2
 • Е. Стайкова, Нинова, В. (2021). Българският миграционен опит: между създаването и управлението на кризи, В: Дойков, Н. (съст.) Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства. Том 2. Кризи и сигурност на национално ниво. София: Индустрия 4.0
 • Стайкова, Е. (2021). Качеството на местната демокрация. В: Стайкова Е., Хаджичонева Ю. (съст.). (2021). Устойчиво градско развитие – поуки за София. София: Издателство на НБУ. 53-82. ISBN 978-619-233-176-4 (печатно издание) ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание)
 • Стайкова, Е. (2020). Градове и глобални кризи: COVID-19 и ролята на местното самоуправление, В: Дойков, Н. (съст.) Широката сигиурност. Том 2. Киберсигурност. Икономическа, Социална и културна сигурност. София:Парадокс
 • Кръстева А. Бежанско-миграционните изследвания: пионерски патос и гражданска солидарностл В: Бежанците: Днес и утре. Академичен бюлетин. Български съвет за бежанци и мигранти, 2020, стр. 5.
 • Кръстева А. От посткомунизъм към постдемокрация.- В: Фотев Г. (съст) Европейските ценности. Новата констелация. София: Изд. на НБУ, 2019, 161-179.
 • Кръстева, А. Що е пост-демокрация и защо е толкова атрактивна за родните елити?- Маргиналия, 13.03.19. http://www.marginalia.bg/aktsent/anna-krasteva-shto-e-post-demokratsiya-i-zashto-e-tolkova-atraktivna-za-rodnite-eliti
 • Krasteva, Anna with E. Staykova and I. Otova.For Bulgarian citizens when populism is mainstreamed, contestability is more import than consent.-Open Democracy, 10.09.18. https://opendemocracy.net/can-europe-make-it/anna-krasteva-evelina-staykova-ildiko-otova/being-bulgarian-citizen-when-populism
 • Кръстева А. Тройната популистка иновативност.- В: (Национал)Популизмът. Политически изследвания, 2017, бр.1-2, 5-18.
 • Krasteva, Anna, Vijoen, Frans, Mullen, Mathew (2017) Editorial.- Global Campus of Human Rights Journal, Issue 1.2. https://globalcampus.eiuc.org/handle/20.500.11825/431
 • Krasteva, Anna (2017) Editorial of special focus: Securitisation and its impact on human rights and human security.- Global Campus of Human Rights Journal, Issue 1.2. https://globalcampus.eiuc.org/handle/20.500.11825/427
 • Krasteva, Anna and Vladisavljević, Nebojša (2017) Securitisation versus citizenship: Populist and authoritarian misuses of security threats and civic responses in the Balkan states.- Global Campus of Human Rights Journal, Issue 1.2. https://globalcampus.eiuc.org/handle/20.500.11825/423
 • Anna Krasteva. If Borders Did Not Exist, Euroscepticism Would Have Invented Them, or on Post-Communist Re/De/Re/Bordering in Bulgaria.- GeoPolitics, 21.11.17. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2017.1398142
 • Anna Krasteva. Facts will not save (the youth) from Fake. Citizenship will. In: Open democracy. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/anna-krasteva/facts-will-not-save-youth-from-fake-citizenship-will
 • Анна Кръстева.. Колко национализми могат да се съберат на върха на една кампания или как новият хегемонен дискурс взриви класическите кливиджи.- Политически изследвания, 2016, 1-2, 41-58
 • Krasteva A. The white piano or the dilemma creative versus contestatory (e-)citizenship. In: Digital icons, 2016, issue 15. http://www.digitalicons.org/issue15/the-white-piano-or-the-dilemma-of-creative-%E2%80%A8versus-contestatory-%D0%B5-citizenship/
 • Krasteva A. Occupy Balkans or the emergence of postcommunist contestatory citizenship.- In: Southeastern Europe , 2016, vol. 40, N 2. 158 – 187. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18763332-04002002
 • Krasteva A. Religion, politics and nationalism in post-communist Bulgaria: elastic (post)secularism.- In Nationalism and ethnic politics, 2015, vol. 21, N 4, 422-445. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537113.2015.1095526
 • Krasteva A. Migrations et mobilités européennes.- In : Europeana, 2013, vol. 2 « Migrations et mobilités européennes », 9 – 14.
 • Krasteva A. Balkans on the move.- In : Europeana, 2013, vol. 2 « Migrations et mobilités européennes », 91 – 105.
 • Krasteva A. Questionnements stratégiques et recherches artistiques : les frontières entre ordre et altérite.- Global local forum. Le dialogue des territoires. Vol. 2013. La coopération transfrontalière – levier pour le développement et la paix. Paris : Editions du Secteur Public, 2013, 99 – 108.
 • От гражданина пост-комунистического к гражданину сетовому.- Отечествение записки, 2013, № 6 (57). http://www.strana-oz.ru/2013/6/ot-grazhdanina-postkommunisticheskogo-k-grazhdaninu-setevomu
 • Кръстева А. Гражданските протести: в защита на имиграцията, против имиграцията.-Критика и хуманизъм, 2013, № 41, 90 – 95.
 • Кръстева А. Мобилни Балкани.- Дипломация, 2012, N 7, 67 – 78.
 • Кръстева А. Граници или глобализация: балкански дилеми.- Социологически проблеми, 2012, N 1-2, 86 – 113.
 • Krasteva A., « Regards de femmes », SociologieS [En ligne] , Dossiers , Migrations, pluralisation, ethnicisation des sociétés contemporaines , mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulté le 20 octobre 2011. URL : http://sociologies.revues.org/index3715.html
 • Laurence Roulleau-Berger, Anna Krasteva et Andrea Rea , « Migrations, pluralisation, ethnicisation des sociétés contemporaines », SociologieS [En ligne] , Dossiers , Migrations, pluralisation, ethnicisation des sociétés contemporaines , mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulté le 20 octobre 2011. URL : http://sociologies.revues.org/index3691.html
 • Krasteva A. From the post-communist citizen to the e-citizen.- Political sciences (Banska Bistrica), 2011, N 2, 85 – 92.
 • Krasteva A. and A. Todorov. Ethnic minorities and political representation: the case of Bulgaria.-Southeastern Europe, 2011, vo. 35, N 1, 8-38.
 • Кръстева А. Младият политик.- Политически изследвания, 2010, № 1-2, 3 – 26.
 • Кръстева А. Участие в дебата „Политическите партии във функционирането на демокрацията в България”- Политически изследвания, 2009, № 1-2, 87 – 104.
 • Кръстева А. Образи и послания на избори 2009.-Политически изследвания, 2009, № 1-2, 105 – 126.
 • L’immigration en Bulgarie.- esprit d’entreprise et question d’intégration.- Hommes et migrations, 2008, N spécial 1274 Minorités et migrations en Bulgarie, 112- 129.
 • Кръстева А. Политически образи.- Политически изследвания, 2007, № 4, 79 – 102.
 • Krasteva A. Le français: enjeu identitaire ou diplomatique en Bulgarie.- Herodote, 2007, N 126, 143 -152.
 • Krasteva A. Post-communist discovery of immigration: the case of Bulgaria.- South East Europe Review for labour and social affairs, vol. 9, N 2, 25 – 34.
 • Krasteva A. Francophonie et démocratisation post-communiste.- Hermès, 2004, N 40, 201 – 205.
 • Кръстева А. Идеята за Европа в огледалото на българската култура идентичност.-В: Сантова, М. и И. Бокова (съст.) България-Италия. Европейско културно пространство, тематичен брой на Български фолклор, 2003, № 4, 21-35.
 • Krasteva A. La politique ethnique bulgare.- Transitions, 2001, vol. XLII, N 1, 153 – 172.
 • Krasteva A. Les Pomaks.- Cahiers Balkaniques, 2000, N 30 spécial Les oubliés des Balkans, 129 –130.
 • Krasteva A. La politique de l’Etat à l’égard dеs minorités.- Cahiers Balkaniques, 2000, N 30 spécial Les oubliés des Balkans, 187-188.
 • Кръстева А. Идентичности.- Философски форум, 1999, бр. (5) 1, 18 - 31.
 • Krasteva A. Les Bulgares musulmans, une identité crucifiée.- Cahiers Balkaniques, 1998, N 25, 27– 39.
 • Кръстева А. Политика на идеи или политика на присъствие.-Политически изследвания, 1997-98, № 7-8, 39 - 47.
 • Кръстева А. Край на историята? Апология на историцизма.- Социологически проблеми, 1997, № 4, 53 - 60.
 • Krasteva A. Skolstvo, kultura, politika.- Technologia Vzdelavania, Bratislava, 1996, N 4, 6 - 7.
 • Кръстева А. Идентичности, дискурс, власт.- Философски алтернативи, 1996, № 3, 114 - 123.
 • Кръстева А. Културни нагласи и пренаписване на културната история.- Стратегии, 1996, №2, 55 - 64.
 • Krasteva A. Еthnocultural pаnorama of Bulgaria.- Balkan forum, 1995, vol. 3, N 12, 235 - 247.
 • Кръстева А. Идентичност и различие.- Философски алтрнативи, 1994, N 4, 39 - 51