Round table "20 years Framework Convention for Protection of national minorities" May 7, 2019

Кръгла маса

20 години от приемането на Рамковата Конвенция

за защита на националните малцинства

в рамките на семинара ‘Права на човека’

7.05.19, 9.30-12.30

НБУ, ул. Монтевидео 21, Корпус 1, зала 20
 

Откриване:

Доц. Васил Гарнизов, член на Настоятелството на НБУ

 

Участници:

доц. Михаил Иванов, НБУ

            Създаване и ратифициране на Конвенцията.

Доц. Катерина Йочева

            Международнопразни измерения на Конвенцията

Юлиана Методиева, гл.ред на Маргиналия

Ролята на НПО – ромски и БХК – за подготовката и промотирането на документа

Доц. Петър Чолаков, Институт за изследване на обществото и знанието

Популистката радикална десница и хартиената кула на ромската интеграция

Доц. Пламен Ралчев, УНСС

Конструиране на дискурса на различието

Проф. Янка Тоцева - зам. ректор на Европейски политехнически университет и председател на Управителния съвет на Сдружение "Етнотолеранс"

            Образователни политики спрямо малцинствата след приемането на Рамковата конвенция

ас. Галина Маркова-Дерелиева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Общностното развитие (community development) сред методологиите на социалната работа за спазване на правата на малцинствата. 

гл. ас. Румен Петров,НБУ

Малцинствата и тяхното право на академична хуманитаристика. 

Доц. Катерина Йочева

Межународно-правни аспекти на Конвенцията

Проф. Екатерина Михайлова

Политически аспекти на приемането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

Проф. Анна Кръстева

Заключение – малцинствената политика между права и популизъм

 

Организатори:
департамент „Политически науки“ 

департамент „Право“
департамент „Социална работа и здравеопазване“

Модератори, дискутанти и организатори:
проф. Анна Кръстева, доц. Катерина Йочева, доц. Румен Петров, гл. ас. Евелина Стайкова

гл. ас. Деяна Марчева