Устойчиво градско развитие - поуки за София

Cover Sustainable Urban Development - Lessons for Sofia
Евелина Стайкова и Юлиана Хаджичонева
НБУ
978-619-233-176-4
2021
Български

Това е книга, която предлага задълбочен интердисциплинарен анализ на политиките на Столичния град по широк кръг от въпроси, засягащи икономиката, демокрацията, технологиите, управлението, екологията, културата, демографията, миграцията и сигурността. Авторите на мащабното изследване – български и френски експерти, утвърдени учени и необременени младежки умове от най-различни научни полета – правят усилието да осмислят градското развитие през призмата на устойчивото развитие, поставяйки направените изводи в услуга на град София.

Включените текстове се оглеждат в класическата парадигма на устойчивото развитие, включваща аспекти от икономическия, социалния, екологичния спектър. В същото време, както правят най-актуалните изследвания, отделните направления се осмислят в холистичен порядък, водени от разбирането, че е невъзможно секторните политики да се реализират самостоятелно, една по една, без да се вземат предвид и останалите.

В разбирането на авторите устойчивото градско развитие може да бъде постигнато само чрез баланс между икономически дейности, които опазват природните ресурси, отразявайки културния контекст, укрепвайки социалната стабилност и гарантирайки гражданското участие при формулирането на градските решения.